fbpx
Политика за замена, односно враќање на производ на барање на Потрошувач

Оваа Политика за замена, односно враќање на производ на барање на Потрошувач ја опишува постапката како и кога е прифатена рекламација на производ.
Потрошувачот има право во “SHUMAN” да го замени или врати производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, избраната боја, или бројот, освен во случај на купен производ изготвен по нарачка од потрошувачот врз основа на писмен договор, што е во согласност со член 50 од Законот за заштита на потрошувачите.
Потрошувачот правото за замена односно враќање на производ може да го оствари во рок од 7 дена сметано од денот на подигање т.е. достава на производот.
За остварување на правото за замена односно враќање на производ согласно оваа Одлука важат следните законски услови:
  • производот не бил употребуван;
  • сочувани се: изгледот, употребните својства, пломбите и фабричките етикети на производот;
  • при поднесување на барање за замена односно враќање на производ задолжително се приложува фискалната сметка, про-фактурата или фактурата и целокупната друга пропратна документација која на потрошувачот му била издаденa заедно со производот.
При поднесување на барање за замена, односно враќање на производ, со призводот задолжително се приложува фискалната сметка или сметкопотврдата и целокупната друга пропратна документација која на Потрошувачот му била издаденa заедно со производот.
По истекот на рокот од 7 дена од денот на подигање т.е. достава на производот, потрошувачот го губи правото на замена, односно враќање на производ по овој основ. Сите поднесени Барањата за замена, односно враќање на производ, сметано од 8-миот ден од денот кога производот е примен од потрошувачот, ќе бидат негативно одговорени. Замената, односно враќањето на производот Потрошувачот може да го реализира со телефонски повик кон SHUMAN, подоцна со писмено објаснување за причината за рекламација.
Со почит, Шуман